ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η διαδικασία του σχεδιασμού μαθήματος για τον κάθε μαθητή στο 'i love dyslexia' (ILD) αποτελείται από 5 αλληλένδετα βήματα. Η διαχείριση των δεδομένων και των πληροφοριών είναι απόρρητη και λειτουργεί με την άδεια της αρχής προσωπικών δεδομένων.

1ο βήμα: Συνάντηση με τους γονείς
Λήψη πληροφοριών σχετικά με το προφίλ της οικογένειας, τις μαθησιακές διαφορετικότητες του μαθητή και γενικότερα τη συμπεριφορά του από τη γέννησή του έως σήμερα. 

2ο βήμα: Συνάντηση με το μαθητή
Πέραν της αξιολόγησης των μαθησιακών διαφορετικοτήτων του μαθητή, έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση και διερεύνηση του ύφους μαθήσεως, που του ταιριάζει περισσότερο, των ικανοτήτων, αλλά και των αναγκών του, καθώς και του επιπέδου ετοιμότητάς του στη Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, ο μαθητής εκπαιδεύεται από την Επιστημονική Υπεύθυνη του ILD στον τρόπο διαχείρισης του δικού του οργανωμένου εγκεφάλου, εισάγωντάς τον στην αυτογνωσία της δικής του διαφορετικότητας. Όλη αυτή η διαδικασία είναι το απαραίτητο προπαρασκευαστικό στάδιο των μαθημάτων, προκειμένου το πρόγραμμα των σπουδών να διαμορφωθεί απόλυτα στο προφίλ του κάθε μαθητή ξεχωριστά. 

3ο βήμα: Συνάντηση με τους γονείς (για παιδιά & εφήβους)
Συγκέντρωση πληροφοριών για την οικογένεια και τις μαθησιακές διαφορετικότητες του παιδιού. Επιπλέον, η Επιστημονική Υπεύθυνη ανατροφοδοτεί τους γονείς με τεχνικές και συμβουλευτική επάνω στις ανάγκες του μαθητή. Παράλληλα, οι γονείς ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την εκμάθηση των Αγγλικών, που έχει σχεδιαστεί για το μαθητή, με βάση τα στοιχεία, που συλλέχθηκαν. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τους γονείς, στους οποίους παρέχονται συχνά συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Η παρουσία των δύο γονέων είναι επιθυμητή. 

4ο βήμα: Ένταξη του μαθητή στην τάξη & στα workshops
Το μάθημα στην τάξη γίνεται ατομικά ή δυατομικά, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή. Σε περίπτωση ένταξης του μαθητή σε ζευγάρι, οι μαθητές είναι πάντοτε κοντινής ηλικίας, ίδιου επιπέδου αγγλικών και μαθησιακού προφίλ. Διδάσκονται με κοινά εργαλεία και τεχνικές, αλλά ο κάθε ένας ακολουθεί εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Γι’ αυτό υπάρχουν κοινές, αλλά και ατομικές εργασίες και ο κάθε μαθητής χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα επίτευξης των στόχων του, τόσο σε υλική, όσο και σε τεχνολογική υποστήριξη, προκειμένου να καλυφθούν οι δικές του ξεχωριστές ανάγκες. Μετά τα πρώτα μαθήματα της τάξης, οι μαθητές είναι έτοιμοι να ενταχθούν στα μαθήματα των workshops. Στα ολιστικά workshops, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία πρόσβασης στη γνώση μέσω της τέχνης και της εκπόνησης ομαδικών βιωματικών projects, που συνδράμουν παράλληλα στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη και στην απόκτηση δεξιοτήτων ζωής. 

5ο βήμα: Συνεχής ενημέρωση και καθοδήγηση
Ανά περιόδους οι διδακτικοί στόχοι και τα μέσα επίτευξής τους εκτιμώνται και αναπροσαρμόζονται, ενώ οι γονείς ενημερώνονται και καθοδηγούνται. Όπου κρίνεται αναγκαίο, καθορίζονται περαιτέρω συμβουλευτικές συναντήσεις με τους γονείς ή τους μαθητές, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εκπαιδευτική πορεία του μαθητή.

Τέλος, οι εκπαιδευτές του ILD είναι σε επαφή με τους δασκάλους-καθηγητές, αλλά και άλλους ειδικούς, που δουλεύουν με το παιδί, έτσι ώστε όλοι μαζί να συμπληρώνουν αποτελεσματικότερα την όποια παρέμβαση επιδιώκουν να υλοποιήσουν με επιτυχία.